Grupo Acha
expertos en el transporte de viajeros por carreteraBizkaiaBus

lopd

Datu Pertsonalak Babesteko 1999ko abenduaren 13ko 15 Lege Organikoko 5. artikuluan (aurrerantzean "LOPD"), zein, Informazioaren Gizartearen eta Merkataritza Elektronikoaren Zerbitzuei buruzko Legean (34/2002 legea, uztailaren 11koa) ezarritako baldintzak jarraituz, hurrengo hauen bidez lortutako datu pertsonal guztiak CAVSAren ardurapeko fitxategi batean sartuko dira: webgune honetako erregistro elektronikoko formularioak, Internet, kontsultak, eskakizunak, beste zerbitzu edo produktuen kontratazioak, CAVSAk zerbitzua eskaintzean egindako edozein transakzio edo eragiketa, eta, leku horretan eskainitako zerbitzu guztiak.

Legean aurreikusitako termino eta baldintzen arabera, Ugaldeguren Idustriaedeko 1. sektorean (Derio-Bizkaia 48160) dagoen CAVSA enpresako erabiltzaileak une oro izango du zuren datuetara sartu, horiek zuzendu, baliogabetu eta hauen tratamenduaren aurka egiteko eskubidea. Ahalik eta erraztasun handiena eduki dezazun, cavsa@cavsa.es helbidera idatz dezakezu aipatutako eskubideak gauzatzeko.

Zure datuetako edozein aldaketa pertsonala CAVSAri berehala jakinaraztea eskertuko dizugu, CAVSAko fitxategietako informazioa aldioro eguneratuta eta zuzen egoteko. Era berean, lege abisu hau onartuz gero, datu pertsonalak zehatzak eta benetakoak direla onartuko duzu.

CAVSA enpresak datu pertsonalak isilpekotasun zorrotzaz kudeatzeko eta aipatutako helburuetarako baino ez erabiltzeko konpromisoa hartu nahi du. CAVSAk zure datu pertsonalen segurtasuna bermatzeko behar diren neurri tekniko, eta, antolamendu neurriak ezarri dituela jakinarazi nahi dizu, besteak beste, datuak ez aldatzeko, galtzeko edo baimenik gabe ikusi eta erabiltzeko; kontuan hartuta teknologia, bildutako datuen sorburua eta hauek dauzkaten aurriskuak ( gizakiak edo ingurumen fisikoak eraginda) Hau guzti hau, LOPDko 9. Artikuluarekin eta ekainaren 11ko 994/1999 Errege Dekretuan onartutakoarekin bat etorriz. Horren arabera, Datu Pertsonalak dituzten Fitxategi Automatizatuen Segurtasun Neurrien Arautegia eta Uztailak 11ko 34/2002 legea (LSSI) onartu ziren.

LEGE OHARRA
CAVSA S.A.
A-48815922
Ugaldeguren Industrialdea, 1.sektorea
48.160 Derio
BIZKAIA

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999. de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal ( en adelante, "Lopd",) y Ley 34/2002, de 11 de Julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico ( en adelante, "LSSI"), Compañía Autobuses Vascongados S.A., le informa de que los datos de carácter personal proporcionados mediante la cumplimentación de los formularios de registro electrónicos contenidos en este sitio Web, así como aquellos datos a los que COMPAÑÍA AUTOBUSES VASCONGADOS S.A., acceda como consecuencia de su navegación, de la consulta, solicitud o contratación de otros servicios o productos o de cualquier transacción u operación realizada durante la prestación por parte de COMPAÑÍA AUTOBUSES VASCONGADOS S.A., de los servicios ofrecidos en este sitio, serán recogidos en un fichero cuyo responsable es COMPAÑÍA AUTOBUSES VASCONGADOS S.A.

COMPAÑÍA AUTOBUSES VASCONGADOS S.A. cuya sede social, sita en el Pol. Ind. Ugaldeguren, Sector 1 48160 Derio Bizkaia, podrá ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos personales, en los términos y condiciones previstos en la Ley.

Para su mayor comodidad, también podrá ejercer los derechos antes mencionados dirigiéndose a la dirección de correo electrónico: cavsa@cavsa.es

Rogamos que comunique de forma inmediata a COMPAÑÍA AUTOBUSES VASCONGADOS S.A, cualquier modificación de sus datos de carácter personal a fin de que la información contenida en los ficheros de COMPAÑÍA AUTOBUSES VASCONGADOS S.A, esté en todo momento actualizada y no contenga errores. Asimismo, con la aceptación de este aviso legal, reconoce que la información y los datos personales recabados son exactos y veraces.

COMPAÑÍA AUTOBUSES VASCONGADOS S.A., se compromete a tratar de forma absolutamente confidencial los datos de carácter personal y a hacer uso de los mismos exclusivamente para las finalidades indicadas. COMPAÑÍA AUTOBUSES VASCONGADOS S.A, le informa de que tiene implantadas las medidas de seguridad de índole técnica y organizativas necesarias para garantizar la seguridad de sus datos de carácter personal y evitar su alteración, pérdida y tratamiento y/o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que están expuestos, ya provengan de la acción humana o del medio físico o natural. Todo ello, de conformidad con lo previsto en el artículo 9 de la Lopd y en el Real Decreto 994/1999, de 11 de Junio, por el que se aprueba el Reglamento de Medidas de Seguridad de los Ficheros Automatizados que contengan Datos de Carácter Persona y la ley 34/2002, de 11 de Julio, LSSI.

INFORMACION LEGAL
COMPAÑÍA AUTOBUSES VASCONGADOS S.A
CIF: A-48815922
Domicilio Social:
Pol. Ind. Ugaldeguren, sector 1
48.160 Derio
BIZKAIA.

Ugaldeguren Industrialdea, 1
sektorea - 5. partzela - 5. pabiloia
48160 Derio - Bizkaia
Tel: 94 454 05 44 - Faxa: 94 454 05 13

Copyright 2012 - Compañía Autobuses Vascongados, S.A.
Harremanetan jarri / Contactar :: Lege oharra / Aviso legal